Historie školy

V Mladoňovicích byla škola odedávna. Nejprve byla pobočkou školy v Kdousově a poslední učitel, který docházel do Mladoňovic z Kdousova, byl Jakub Filípek, vyučený tkadlec a zpěvák při kdousovském kostele.

V roce 1795 se škola osamostatnila. O 11 let později byla zdejší škola rozšířena na dvojtřídku a byl přistavěn byt pro řídícího. V létě roku 1890 byla zřízena nákladem 100 zlatých zahrada. Později byla na prázdném místě za školním dvorem vybudována tělocvična.

I když budova školy není veliká, občas se do ní vešlo mnoho dětí. Například ve školním roce 1893/94 navštěvovalo školu celkem 208 dětí. Do školy tehdy chodily děti z Mladoňovic, Dobré Vody, Slavíkovic, Lhotic a Tří Koroptví. V září roku 1912 byla otevřena škola ve Slavíkovicích, takže počet dětí v místní škole poklesl na 95.

Učitelé a žáci se snažili nemyslet jen na sebe, a tak na počest narozenin Františka Josefa I. vznikla na zdejší škole tradice Dětských dnů, při nichž se konaly sbírky pro sirotky a opuštěné děti. Po vypuknutí první světová války byl vyvěšován na školní budovu prapor na počest úspěchů rakouské armády. 13. června 1917 byly sbírány školní zvony na kov pro válečné účely, také se konal tzv. „Den kapesního šátku“ – sbírka prádla pro potřeby armády.

V roce 1922 se obrátila okresní školní rada na mladoňovické zastupitelstvo se záměrem zřídit v obci pokračovací průmyslovou školu pro učně z Rácovic, Třebelovic, Oponešic, Kdousova a Slavíkovic, ale obec to odmítla. V roce 1930 byl do školní budovy zaveden elektrický proud.

Během 2. světové války došlo na škole k několika změnám. Ve škole se vyučovalo novým předmětům – například německému jazyku. V roce 1941 musel řídící učitel Jan Přívětivý jako bývalý ruský legionář odejít do penze. Na jeho místo nastoupil učitel Antonín Bém, který zastával ředitelské místo až do roku 1959. Od 15. prosince 1944 se na škole nevyučovalo. Škola byla poskytnuta jako ubytovna 150 německým uprchlíkům.

Po válce provedla obec generální opravu školní budovy nákladem 100 000 Kč, o třicet let později už další rekonstrukce školy stála 247 000 korun.

Po řediteli Bémovi se ve vedení školy vystřídali pan S. Průša a M. Kučera. V roce 1977 byla ve Slavíkovicích uzavřena škola a slavíkovské děti se vzdělávají v naší škole. Základní školu tehdy navštěvovalo 32 žáků 1. – 5. ročníku. V roce 1982 byla uvedena do provozu jídelna pro školní děti v budově nově vybudované mateřské školy.

Od roku 1982 byla novou ředitelkou školy Jana Bartíková, která na zdejší škole působila osmnáct let. Mnoho úsilí kromě výuky věnovala modernizaci školy. Byt ředitele školy byl přestavěn pro potřeby žáků a učitelů. Byla vybudována šatna, celá školy byla opatřena ústředním topením. Školní dvůr byl přizpůsoben dětským hrám. Původní herna byla změněna na počítačovou třídu, vybavenou počítači s internetovým připojením.

Od roku 1989 prošlo české školství několika zásadními reformami. Byl reformován 1. stupeň ZŠ. Byl tvořen  1. - 4. ročníkem, počet žáků v ZŠ Mladoňovice mírně poklesl. V roce 1996 se základní škola vrací k dřívější koncepci, kdy se na prvním stupni vyučovalo v pěti ročnících. Počet žáků znovu stoupl až na 45, a tak se v letech 1999 – 2002 stala naše škola na 2 roky trojtřídkou.

Roku 2002 byla sloučena základní škola se školou mateřskou. O rok později získala škola právní subjektivitu. Přibyly starosti obci i škole. Kromě odpovědnosti za vyučování a výchovu dětí řeší ředitelka veškeré právní a finanční záležitosti organizace. Rok 2007 přinesl další změnu - tzv. školní vzdělávací program, který sestavovaly učitelky v mateřské škole, základní škole i v družině. V letech 2011-2012 byly z dotace EU „Peníze školám“ koupeny interaktivní tabule do obou tříd.

Dnes navštěvuje školu 27 žáků, škola je dvoutřídní. Zaměřujeme se na zdravý životní styl a ekologickou výchovu, dodržujeme místní tradice. Žáci používají moderní počítačovou techniku a učí se podle nových vyučovacích metod. Pracují v různých kroužcích – sportovním, čtenářském, výtvarném. Děti se mohou přihlásit i do hudební školy Melodie, kde se učí hrát na hudební nástroje.

Součástí výuky jsou projekty a tematické dny: mikulášská nadílka, vánoční besídka, orientační závod ke Dni Země, besídka ke Dni matek. Závodíme ve vědomostních a tělovýchovných soutěžích.